Euro Hitsauspalvelu Oy / EHP-Selling Ly.3013029-5 Tlf. +35840 0578946 marko.makipaa@hitsauspalvelu.fi

Leiebetingelser

Leiebetingelser

Generelle vilkår for tekniske utleiefirmaer for leie av maskiner for levering og levering av tjenester
1. FESTENE OG OMFANGET
Disse vilkårene gjelder for bevegelige gjenstander, for eksempel anleggsmaskiner, stillas og
beskyttelsesstrukturer, utleie av maskinutleievirksomhet (heretter kalt “utleier”) og
(heretter kalt "leietaker"), med mindre annet er skriftlig avtalt mellom partene. Disse
vilkårene i avtalen skal også gjelde i samsvar med alle tilbud som utleier tilbyr leietaker
design, installasjon, demontering, vedlikehold, drift, overføring og andre tjenester (også mot betaling);
mot eller uten separat siktelse), med mindre annet er spesifikt skriftlig avtalt mellom partene. Ikke under disse forholdene
redusere forbrukerens rettigheter under lov om forbrukerbeskyttelse.
2. VILKÅR GJELDENDE FOR LEIE
2.1 FORMÅL FOR LEIE
Formålet med leieavtalen er utstyret som er avtalt mellom utleier og leietaker (heretter kalt "utstyr") som og
med slike forsyninger og tilbehør som utleier har spesifisert skriftlig på tidspunktet for inngåelsen av leieavtalen.
Utstyret inkluderer ikke driftsenergien til maskinene, smøremidler, daglig vedlikehold, moldolje eller driftspersonell.
med mindre annet er skriftlig avtalt. Leietaker har ikke rett til å flytte utstyret andre steder
enn den tiltenkte bruken. Utstyret kan ikke eksporteres uten forutgående skriftlig samtykke fra utleier
samtykke. Leieavtalen gjelder normal engangsbruk av utstyret. En bredere bruk av dette må avtales
hver for seg.
2.2 LEIEPERIODE
Leieperioden starter fra den dagen utstyret hentes eller er hentet fra utleiers lager som avtalt.
eller når det kontraktlig sendes til Leietaker. Leieperioden slutter den dagen utstyret
vil bli returnert i sin helhet til utleier. Ovennevnte innsamlings- og returdatoer er inkludert i leieperioden.
På grunn av den minste leieperioden spesifisert av utleier for hver gruppe biler
leieperioden kan imidlertid være lengre enn beskrevet ovenfor.
2.3 LEVERINGSBETINGELSER
Utstyret overleveres til Leietaker på utleiers lager. Hvis leveringsstedet er avtalt av noen andre
sted, med mindre annet er avtalt mellom partene, er transport Leietakerens ansvar.
2.4 RETUR AV UTSTYR
Leietaker skal returnere utstyret til utleier umiddelbart etter utløpet av leieperioden, rengjort,
pakket og ellers i samme stand som da den ble leid. Utstyret må returneres i det samme
til lageret som leien skjedde fra.
2.5 INSTALLASJON OG DEMONTERING AV UTSTYR
Leietaker er selv ansvarlig for installasjon og demontering av utstyret, med mindre annet er skriftlig avtalt mellom partene
avtalt. Installasjons- og demonteringsarbeid og ledelse av dette må utføres av kvalifisert personell. Utleier gjør det ikke
er ansvarlig for sikkerheten til konstruksjonene som leietaker installerer fra utstyret selv eller av en tredjepart.
På forespørsel gir utleier beskjed til leietaker om konstruksjonene som skal reises på utstyret
maksimale lastmengder.
2.6 UTSTYR DRIFT, VEDLIKEHOLD OG SERVICE
Leietaker må:
• les og følg sikkerhets- og bruksanvisningen for utstyret. Utleier sørger for bruk av utstyret om nødvendig
veiledning.
• bruk utstyret forsiktig bare til normal bruk og under de forhold som er ment for det.
• ta vare på inspeksjoner i samsvar med arbeidsforhold og andre forskrifter.
• ta godt vare på utstyret. Utstyrsvedlikehold skal gis av kvalifisert personell. Leietaker har ikke lov
reparere eller reparere utstyret av en tredjepart og ikke foreta noen endringer i det uten forutgående samtykke fra utleier
skriftlig samtykke.
• rengjør utstyret etter bruk.
• overvåke mulige belastninger forårsaket av vind, snø og vannbelastning på utstyret og ta øyeblikkelig handling
nødvendige tiltak for egen regning. Ulike typer avtalt under leien
utleiehusets temperaturer er veiledende og påvirkes av eksterne værforhold. Leietaker bestemmer varmen
nødvendig. Hvis det kreves tilleggsvarme på grunn av naturlige forhold, er Leietaker ansvarlig. Leietaker
forpliktelsene beskrevet ovenfor gjelder gjennom leieperioden, inkludert installasjon og demontering, og uansett
om utleiers tjenester brukes.
2.7. Forbud mot asbestarbeid
Lovgivningen spesifiserer bruk, rengjøring og bruk av arbeidsutstyr for asbestarbeid
sikre driftsmessig tilstand. Derfor må utstyret ikke brukes til asbestarbeid uten bruk og inn i det
relaterte forhold er skriftlig avtalt skriftlig med utleier.
3. VILKÅR FOR LEVERING AV TJENESTER
3.1 GENERELT
I tillegg til utstyret kan utleier gi leietakeren design, installasjon eller annet
tilleggstjenester til utleie. Følgende vilkår og betingelser gjelder for slike tjenester.
3.2 PARTENES FORPLIKTELSER
Med mindre annet er avtalt mellom partene, er forpliktelsene delt inn som følger: Utleier er ansvarlig for
bare for levering av tjenester som er skriftlig avtalt mellom partene. Leietaker
tilsvarer alt arbeid som kreves
• søke om offisielle tillatelser, uavhengig av hvem som er ansvarlig for å utføre arbeidet • aktuelt
betegnelse eller erverv av sosiale fasiliteter i samsvar med
• levere strøm til installasjonsstedet
• arrangere belysning
• avgrensning av arbeidsområder under installasjonsarbeid, og
• noe annet som gjelder installasjon, design, drift og demontering av utstyret
tiltak som ikke er spesielt avtalt å være utleiers oppgave eller ansvar. Leietakeren må passe seg
tiltak som de har ansvaret for i god tid slik at de kan utføres i samsvar med utleiers avtale
transport, løfting, installasjonsarbeid, lagring osv. kan utføres i henhold til avtalt tidsplan uten hindringer. Andre steder
I dette tilfellet har utleier rett til å belaste leietaker i tillegg til prisen i henhold til tilbudet
for merarbeid i henhold til utleiers gyldige prisliste for arbeidskraft.
3.3 ANMELDELSER
Hvis utleier leverer utstyret til leietakeren som er installert, avtalt installasjon og demontering
følgende felles inspeksjoner utføres i forbindelse med dette: Den første inspeksjonen utføres på installasjonsstedet før arbeidet
starter. Overleveringsinspeksjonen vil bli holdt etter at installasjonsarbeidet er fullført. En returinspeksjon holdes før konstruksjonene
demontering. Den endelige inspeksjonen vil bli avholdt når utstyret er returnert til utleier.
3.4 OVERFØRING AV LEDELSE OG ANSVAR
I den grad utleier og leietaker har blitt enige om å leie det installerte utstyret, leie
gjenstandene det er snakk om, overføres til leietakerens kontroll og ansvar i den grad og i hvilken rekkefølge
Installasjonsarbeidet utført av utleier er identifisert i en inspeksjon utført på hvert trinn av arbeidet
avansert. Leietaker er ansvarlig for skade eller tap av utstyret så lenge utstyret er på noen måte
på installasjonsstedet. Leietaker er imidlertid ikke ansvarlig for skader på utstyret som er vist å ha oppstått
Fra utleiers egen skyld. Hvis Leietaker ikke har bestilt utstyret installert, skal ledelsen og
ansvaret for leieobjektet overføres i samsvar med punkt 2.3.
4. BETINGELSER OG BETINGELSER GJELDELIG GJELDENDE FOR LEIE OG TJENESTER
4.1 LEIEBELØP OG TJENESTEPRIS
Leietaker er forpliktet til å betale leien for hele leieperioden spesifisert i avsnitt 2.2 ovenfor. I tillegg
Leietaker er forpliktet til å betale for ytterligere skift som nevnt i avsnitt 2.2 ovenfor
tilleggskompensasjon. Med mindre annet er avtalt mellom utleier og leietaker, leien og i avsnitt 3 ovenfor.
prisen på tjenestene som er referert til bestemmes i henhold til utleiers prisliste.
4.2 LESERINSTRUKSJONER
Leietaker er forpliktet til å overholde alle strukturelle sikkerhetsbestemmelser gitt av utleier
andre instruksjoner. Leietaker skal ikke endre eller flytte de oppførte konstruksjonene uten utleiers uttrykk
skriftlig samtykke. Utleier skal ikke holdes ansvarlig for skader som følge av endring av konstruksjonene eller
flyttet eller lastet feil.
4.3 KLAGER
Ved mottak av utstyret er leietaker forpliktet til å inspisere utstyrets mengde, kvalitet og tilstand. sørget for
Utstyret gir anledning til kommentarer. Leietaker må varsle utleier uten opphold.
Eventuell leiekreditt beregnes fra det øyeblikket utleier mottar varselet. Som
Utleier har forpliktet seg til å levere utstyret installert, utleier vil levere det inspisert og
i orden. Eventuelle kommentarer til de leverte varene eller utførelsen av arbeidet må gjøres av Leietaker
Til utleier uten forsinkelse, og hvis det gjennomføres en gjennomgang mellom partene, i forbindelse med gjennomgangen.
4.4 UTLEIERENS ANSVAR
Leietaker plikter å kompensere den som ble ødelagt, mistet eller på annen måte ikke returnerte i løpet av leieperioden.
Aksjen til ny anskaffelsesverdi. Leietaker plikter også å kompensere utleieren for utstyret
skader forårsaket av uaktsom eller feil håndtering og utilstrekkelig vedlikehold i leieperioden, og
kostnader. Hvis leietaker ikke klarer å returnere utstyret til utleier, rengjort og i god stand
som det var da utleier gjorde det tilgjengelig for leietaker, har utleier rett til å belaste
Fra kostnader for rengjøring og oppussing av leieutstyret (inkludert forbruksvarer og forbruksvarer)
materialkostnader). Kostnadene for reparasjoner på grunn av normal slitasje på utstyret bæres imidlertid av
Huseier. Leietaker er eneansvarlig for eventuelle skader og kostnader som måtte påløpe ham eller henne
til en tredjepart, leietaker selv eller en tredjepart fra å utføre bruk av utstyr,
installasjon eller plassering, og utleier er ikke ansvarlig for dem. Hvis leietaker ikke klarer å møte
Leietaker er ansvarlig for eventuelle skader påført utleier som et resultat av dette, og
Utleier har rett til å fakturere leietaker for alle utgifter som utleier har pådratt seg
direkte og indirekte skade.
4.5 BEGRENSNING AV LESERANSVAR
4.5.1. Utleiers ansvar for direkte skader
Utleier er kun ansvarlig for direkte skader påført Leietaker
Under utleiers ansvar
• Forsinkelse eller manglende levering av utstyr
• design- eller installasjonsfeil
• I tilfelle utstyret går i stykker, må leietaker bevise den umiddelbare skaden som er forårsaket og størrelsen på skaden.
4.5.2. Utleiers ansvar for følgeskader og formål
Utleier er ikke ansvarlig for eventuelle følgeskader påført Leietaker, som f.eks
skader eller kontraktsstraff eller skade på annen eiendom. Utleier gjør det ikke
er ansvarlig for om utstyret er egnet for leietakerens tiltenkte bruk.
4.5.3. Kvantitativ begrensning av utleiers ansvar
Utleiers ansvar er begrenset til et maksimalt beløp som tilsvarer avtalt leie av utstyr og / eller service
pris. Ovennevnte begrenser imidlertid ikke ansvaret hvis skaden ble forårsaket med vilje eller grovt
observerbar uaktsomhet.
4.5.4. Skader forårsaket av naturlige krefter
Leietaker bør så langt som mulig passe på at eksepsjonelle naturkrefter ikke oppstår
skade på utstyret Utleier er ikke ansvarlig for skader forårsaket av eksepsjonelle naturlige krefter, for eksempel en storm (vind
gjennomsnittlig hastighet på minst 21 meter per sekund), skader forårsaket av flom, kraftig regn eller lyn
For utstyr. For forsikring av utstyr, se avsnitt 4.6 4.5.5 Ansvarsplaner Alle utarbeidet av utleier
planene krever utleie av utstyret som trengs for å gjennomføre planene fra utleier.
Utleier er ikke ansvarlig for planene med mindre leietaker leier utstyret som kreves av planen.
Til leietakeren.
4.6 FORSIKRING
Utstyret er ikke forsikret av utleier. Hvis leietaker ønsker forsikringsdekning, vil han være seg selv
sørg for at utstyret er forsvarlig forsikret for hele leieperioden, inkludert transport.
Hvis utleier utfører transport eller forsendelse av utstyret på vegne av leietaker, har utleier det
retten til å kreve at leietaker tegner transportforsikring for utstyret.
4.7 BRUK AV KONTRAKT
Hvis leietaker ikke betaler forfallne husleier eller på annen måte vesentlig bryter avtalen
vilkår, har utleier rett til umiddelbart å si opp avtalen og ta tilbake utstyret fra leietaker.
uten å høre. Utleier har en lignende rett hvis leietakerens handlinger eller hans økonomiske tilstand
det er alvorlig grunn til å tro at han er misligholdt eller på annen måte ikke betaler.
i hovedsak unnlater å oppfylle sine kontraktsforpliktelser. Leietaker plikter å refundere kontrakten
kostnader og skader påført utleier i rivingen. Leietaker har ingen rett til å holde tilbake
fra å betale husleie, selv om den anser at den har noe som kan mottas fra utleier.
4.8 FORCE MAJEURE
Utleier er ikke forpliktet til å utføre kontrakten hvis en naturlig væske, brann, skade på maskinen eller lignende
forstyrrelse, streik, lockout, krig, mobilisering, forbud mot eksport eller import, mangel på transportmiddel,
avslutning, trafikkforstyrrelse eller annen hindring som utleier ikke kan overvinne, forhindrer utstyret eller deler av det
leveranse. Selv når utførelsen av kontrakten ville kreve ofre som er urimelige i sammenligning
Til fordel for leietaker er utleier ikke forpliktet til å utføre kontrakten. Utleier gjør det ikke
er ikke forpliktet til å kompensere leietaker for skaden forårsaket av manglende oppfyllelse av kontrakten, og
Utleier har også rett til å si opp kontrakten.
4.9 OVERFØRING AV LEIEUTTALEN
Leietaker har ikke rett til å overføre leieavtalen eller overføre utstyret delvis til en tredjepart.
uten skriftlig samtykke fra utleier.
4.10 RENGJØRINGSKOSTNADER
Hvis leietaker tydelig krever utleier på grunnlag av avtalen,
Leietaker er ansvarlig for utleierens kostnader for uriktig etterforskning.
4.11 TVISTER
Alle tvister som oppstår på grunn av avtalene mellom partene skal avgjøres i underretten til utleiers hjemsted eller
Hvis utleier ønsker det, i underrett i leietakerens hjemsted. Hvis leietaker er forbruker, har han det
har rett til å anlegge sak i underretten i bostedet.