Huom! Kaikki hinnat sisältää alv.24% ja ilmaisen toimituksen raja on 70€

Vuokrausehdot

Vuokrausehdot

Teknisen Kaupan konevuokraamojen yleiset vuokrauksen ja palveluiden toimitusehdot
1. OSAPUOLET JA SOVELTAMISALA
Näitä sopimusehtoja sovelletaan irtainten esineiden, kuten rakennustyössä käytettävien työkoneiden, telineiden ja
suojarakenteiden, vuokraukseen konevuokraamoliikkeen ( jäljempänä "Vuokralleantaja") ja vuokralleottajan
(jäljempänä "Vuokralleottaja") välillä, ellei osapuolten kesken ole erikseen kirjallisesti muuta sovittu. Näitä
sopimusehtoja sovelletaan soveltuvin osin myös mahdollisiin Vuokralleantajan Vuokralleottajalle tarjoamiin
suunnittelu-, asennus-, purku-, huolto-, käyttö, siirto- ja muihin palveluihin (riippumatta siitä, tarjotaanko ne maksua
vastaan vai ilman erillistä veloitusta), ellei osapuolten kesken ole erikseen kirjallisesti muuta sovittu. Näillä ehdoilla ei
vähennetä kuluttajan kuluttajasuojalainsäädännön mukaisia oikeuksia.
2. VUOKRAUKSEEN SOVELLETTAVAT EHDOT
2.1 VUOKRAUKSEN KOHDE
Vuokrauksen kohteena on Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan sopima kalusto (jäljempänä "Kalusto") sellaisena ja
niine tarvikkeineen ja lisälaitteineen kuin Vuokralleantaja on vuokrasopimusta tehtäessä kirjallisesti yksilöinyt.
Kalustoon ei kuulu koneiden käyttöenergia, voiteluaineet, päivittäinen huolto, muottiöljy tai käyttöhenkilökunnan
hankkiminen, mikäli niistä ei ole erikseen kirjallisesti sovittu. Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää Kalustoa muualle
kuin sovittuun käyttökohteeseen. Kalustoa ei saa viedä maasta ilman Vuokralleantajan etukäteen antamaa kirjallista
suostumusta. Vuokrasopimus koskee Kaluston normaalia yksivuorokäyttöä. Tätä laajemmasta käytöstä on sovittava
erikseen.
2.2 VUOKRA-AIKA
Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin Kalusto noudetaan tai on ollut sovitusti noudettavissa Vuokralleantajan varastosta
tai jolloin se sopimuksen mukaan lähetetään Vuokralleottajalle. Vuokra-aika päättyy päivänä, jolloin Kalusto
palautetaan kaikilta osin Vuokralleantajalle. Vuokra-aikaan luetaan edellä mainitut nouto- ja palautuspäivät.
Vuokralleantajan kullekin kalustoryhmälle erikseen määrittelemästä vuokra-ajan vähimmäispituudesta johtuen
vuokra-aika saattaa kuitenkin olla edellä kuvattua pitempi.
2.3 TOIMITUSEHDOT
Kalusto luovutetaan Vuokralleottajalle Vuokralleantajan varastossa. Mikäli luovutuspaikaksi on sovittu joku muu
paikka, sikäli kuin osapuolten kesken ei ole muuta sovittu, kuljettaminen tapahtuu Vuokralleottajan vastuulla.
2.4 KALUSTON PALAUTTAMINEN
Vuokralleottajan tulee palauttaa Kalusto Vuokralleantajalle välittömästi vuokra-ajan päättyessä puhdistettuna,
pakattuna ja muutoin samassa kunnossa kuin se oli vuokralle luovutettaessa. Kalusto tulee palauttaa samaan
varastoon, josta vuokraus on tapahtunut.
2.5 KALUSTON ASENTAMINEN JA PURKAMINEN
Vuokralleottaja vastaa itse Kaluston asentamisesta ja purkamisesta, ellei osapuolten välillä ole muuta kirjallisesti
sovittu. Asentamis- ja purkutyöt sekä niiden johtaminen on annettava pätevälle henkilökunnalle. Vuokralleantaja ei
vastaa niiden rakenteiden turvallisuudesta, jotka Vuokralleottaja itse tai kolmannen toimesta Kalustosta asentaa.
Pyydettäessä Vuokralleantaja ilmoittaa Vuokralleottajalle Kalustosta pystytettävien rakenteiden
enimmäiskuormitusmäärät.
2.6 KALUSTON KÄYTTÖ, YLLÄPITO JA HUOLTO
Vuokralleottajan tulee:
• tutustua Kaluston turva- ja käyttöohjeisiin ja noudattaa niitä. Vuokralleantaja antaa tarvittaessa Kaluston käytön
opastuksen.
• käyttää Kalustoa huolellisesti vain sille tarkoitettuun tavanomaiseen käyttöön ja sille tarkoitetuissa olosuhteissa.
• huolehtia työturvallisuus- ym. määräysten mukaisten työmaatarkastusten suorittamisesta.
• huoitaa ja huoltaa Kalustoa asianmukaisesti. Kaluston ylläpito tulee antaa päteville henkilöille. Vuokralleottaja ei saa
korjata tai kolmannella osapuolella korjauttaa Kalustoa eikä tehdä siihen muutoksia ilman Vuokralleantajan etukäteen
antamaa kirjallista suostumusta.
• puhdistaa Kalusto käytön jälkeen.
• valvoa Kalustolle mahdollisesti aiheutuvia tuuli-, lumi- ja vesikuorman aiheuttamia rasituksia ja ryhtyä viipymättä
tilanteen vaatimiin tarpeellisiin toimenpiteisiin omalla kustannuksellaan. Vuokrauksen yhteydessä sovitut erilaisten
vuokratilojen lämpötilat ovat ohjeellisia ja niihin vaikuttavat ulkoiset sääolosuhteet. Vuokralleottaja määrittää lämmön
tarpeen. Mikäli luonnonolosuhteista johtuvaa lisälämpöä tarvitaan, vastaa siitä Vuokralleottaja. Vuokralleottajan
edellä kuvatut velvollisuudet ovat voimassa koko vuokra-ajan, myös asennus- ja purkuaikana, ja riippumatta siitä,
käytetäänkö Vuokralleantajan palveluita.
2.7. Asbestitöiden kielto
Lainsäädännössä on tarkemmin määrätty asbestitöissä käytettävien työvälineiden käytöstä, puhdistamisesta ja
toimintakunnon varmistamisesta. Tämän vuoksi Kalustoa ei saa käyttää asbestitöihin ilman, että käytöstä ja siihen
liittyvistä asioista on erikseen kirjallisesti sovittu Vuokralleantajan kanssa.
3. PALVELUIDEN TOIMITUSEHDOT
3.1 YLEISTÄ
Vuokralleantaja voi tarjota Vuokralleottajalle Kaluston lisäksi kalustorakenteiden suunnittelu-, asentamis- tai muita
vuokrausta täydentäviä palveluita. Tällaisiin palveluihin noudatetaan seuraavia ehtoja.
3.2 OSAPUOLTEN VELVOLLISUUDET
Jos osapuolet eivät ole muuta sopineet, velvollisuudet jakautuvat solveltuvin osin seuraavasti: Vuokralleantaja vastaa
vain sellaisten palveluiden suorittamisesta, joista on osapuolten kesken erikseen kirjallisesti sovittu. Vuokralleottaja
vastaa suorittavien töiden mahdollisesti edellyttämän/ien
• viranomaislupien hakemisesta, rippumatta siitä kenen vastuulla töiden suorittaminen on • sovellettavien
määräysten mukaisten sosiaalitilojen osoittamisesta tai hankkimisesta
• sähkövirran toimittamisesta asennuspaikalle
• valaistuksen järjestämisestä
• työalueiden rajaamisesta asennustöiden ajaksi, sekä
• kaikista muista sellaisista Kaluston asentamiseen, suunnitteluun, käyttämiseen ja purkamiseen liittyvistä
toimenpiteistä, joita ei erikseen ole sovittu Vuokralleantajan tehtäväksi tai vastuulle. Vuokralleottajan tulee huolehtia
vastuullaan olevista toimenpiteistä hyvissä ajoin siten, että Vuokralleantajan sopimuksen mukaan suoritettavat
kuljetukset, nostot, asennustyöt, varastointi jne. voidaan suorittaa sovitun aikataulun mukaisesti esteettä. Muussa
tapauksessa Vuokrallenantajalla on oikeus veloittaa Vuokralleottajalta tarjouksensa mukaisen hinnan lisäksi
ylimääräisestä työstä Vuokralleantajan kulloinkin voimassa olevan työveloitushinnaston mukaan.
3.3 KATSELMUKSET
Mikäli Vuokralleantaja toimittaa Kaluston Vuokralleottajalle asennettuna, sovittujen asennus- ja purkutöiden
yhteydessä suoritetaan seuraavat yhteiset katselmukset: Aloituskatselmus pidetään asennuspaikalla ennen töiden
aloittamista. Luovutuskatselmus pidetään asennustyön valmistuttua. Palautuskatselmus pidetään ennen rakenteiden
purkamista. Loppukatselmus pidetään kun Kalusto on palautettu Vuokralleantajalle.
3.4 HALLINNAN JA VASTUUN SIIRTYMINEN
Sikäli kuin Vuokralleantaja ja Vuokralleottaja ovat sopineet Kaluston vuokraamisesta asennettuna, vuokrauksen
kohteena olevat esineet siirtyvät Vuokralleottajan hallintaan ja vastuulle siinä laajuudessa ja järjestyksessä kuin
Vuokralleantajan suorittaman asennustyön on todettu kunkin työvaiheen yhteydessä pidetyssä katselmuksessa
edistyneen. Vuokralleottaja vastaa Kaluston vioittumisesta tai katoamisesta niin kauan kuin Kalusto on miltään osin
asennuspaikalla. Vuokralleottajalla ei ole kuitenkaan vastuuta Kaluston vioittumisesta, jonka osoitetaan aiheutuneen
Vuokralleantajan omasta tuottamuksesta. Mikäli Vuokralleottaja ei ole tilannut Kalustoa asennettuna, hallinta ja
vastuu vuokrauksen kohteeseen siirtyy kohdan 2.3 mukaisesti.
4. VUOKRAUKSEEN JA PALVELUIHIN YHTEISESTI SOVELLETTAVAT EHDOT
4.1 VUOKRAN MÄÄRÄ JA PALVELUIDEN HINTA
Vuokralleottaja on velvollinen maksamaan vuokraa koko edellä kohdassa 2.2 määritellyltä vuokra-ajalta. Lisäksi
Vuokralleottaja on velvollinen maksamaan mahdollisista ylimääräisistä työvuoroista edellä kohdassa 2.2 tarkoitetun
lisäkorvauksen. Jollei Vuokralleantajan ja Vuokralleottajan välillä ole muuta sovittu, vuokra sekä edellä kohdassa 3.
tarkoitettujen palveluiden hinta määräytyy Vuokralleantajan hinnaston mukaan.
4.2 VUOKRALLEANTAJAN OHJEET
Vuokralleottaja on velvollinen noudattamaan kaikkia Vuokralleantajan antamia rakenteisiin liittyviä turvallisuus- ja
muita ohjeita. Vuokralleottaja ei saa muuttaa tai siirtää pystytettyjä rakenteita ilman Vuokralleantajan nimenomaista
kirjallista suostumusta. Vuokralleantaja ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu siitä, että rakenteita on muutettu tai
siirretty tai ohjeiden vastaisesti kuormitettu.
4.3 REKLAMAATIOT
Vuokralleottaja on velvollinen Kalustoa vastaanottaessaan tarkastamaan Kaluston määrän, laadun ja kunnon. Mikäli
Kalusto antaa aihetta huomautuksiin, Vuokralleottajan on tehtävä siitä ilmoitus Vuokralleantajalle viipymättä.
Mahdollinen vuokrahyvitys lasketaan siitä hetkestä, jolloin Vuokralleantaja saa kyseisen ilmoituksen. Sikäli kuin
Vuokralleantaja on sitoutunut toimittamaan Kaluston asennettuna, Vuokrallenantaja toimittaa sen tarkastettuna ja
käyttökuntoisena. Mahdolliset huomautukset toimitetuista esineistä tai työsuorituksesta Vuokralleottajan tulee tehdä
Vuokralleantajalle viipymättä ja, mikäli osapuolten kesken suoritetaan katselmus, katselmuksen yhteydessä.
4.4 VUOKRALLEOTTAJAN VASTUU
Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana tuhoutuneen, kadonneen tai muuten palauttamatta jääneen
Kaluston sen uushankinta-arvoon. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan Vuokralleantajalle myös Kalustolle
vuokra-aikana huolimattomasta tai virheellisestä käsittelystä sekä puutteellisesta huollosta aiheutuneet vahingot ja
kustannukset. Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö palauttaa Kaluston Vuokralleantajalle puhdistettuna ja siinä kunnossa
kuin se oli Vuokralleantajan luovuttaessa sen Vuokralleottajan käyttöön, Vuokralleantajalla on oikeus periä
Vuokralleottajalta Kaluston puhdistus- ja kunnostuskulut (mukaan lukien käyttömateriaalin ja kulutusosien
materiaalikustannukset). Kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista vastaa kuitenkin
Vuokralleantaja. Vuokralleottaja vastaa yksin vahingoista ja kustannuksista, joita mahdollisesti aiheutuu hänelle tai
kolmannelle osapuolelle Vuokralleottajan itsensä tai kolmannen osapuolen suorittamasta Kaluston käytöstä,
asennuksesta tai asennuspaikasta, eikä Vuokrallentaja ole niistä vastuussa. Mikäli Vuokralleottaja ei pysty täyttämään
osaltaan sopimuksen ehtoja, Vuokralleottaja vastaa siitä Vuokralleantajalle aiheutuneista vahingoista, ja
Vuokralleantajalla on oikeus laskuttaa Vuokralleottajaa kaikista Vuokralleantajalle syntyneistä kustannuksista, niin
välittömistä kuin välillisistäkin vahingoista.
4.5 VUOKRALLEANTAJAN VASTUUN RAJOITUS
4.5.1. Vuokralleantajan vastuu välittömistä vahingoista
Vuokralleantaja vastaa vain Vuokralleottajalle syntyneistä välittömistä vahingoista, jotka ovat syntyneet
Vuokralleantajan vastuulle kuuluvasta
• Kaluston toimituksen viivästymisestä tai toimittamatta jäämisestä
• suunnittelu- tai asennusvirheestä
• Kaluston rikkoutumisesta Vuokralleottajan tulee osoittaa aiheutunut välitön vahinko ja vahingon määrä.
4.5.2. Vuokralleantajan vastuu välillisistä vahingoista ja käyttötarkoituksesta
Vuokralleantaja ei vastaa mistään Vuokralleottajalle syntyneistä välillisistä vahingoista kuten muille maksetuista
vahingonkorvauksista tai sopimussakoista taikka muulle omaisuudelle aiheutuneesta vahingosta. Vuokralleantaja ei
vastaa siitä, soveltuuko Kalusto Vuokralleottajan aikomaan käyttötarkoitukseen.
4.5.3. Vuokralleantajan vastuun määrällinen rajoitus
Vuokralleantajan vastuu on rajoitettu korkeintaan määrään, joka vastaa sovittua Kaluston vuokraa ja/tai palvelun
hintaa. Edellä sanotulla ei kuitenkaan rajoiteta vastuuta, jos vahinko on aiheutettu tahallisesti tai törkeäksi
katsottavalla huolimattomuudella.
4.5.4. Luonnonvoimien aiheuttamat vahingot
Vuokralleottajan tulee huolehtia mahdollisuuksien mukaan siitä, ettei poikkeuksellisista luonnonvoimista aiheudu
vahinkoa Kalustolle Vuokralleantaja ei vastaa poikkeuksellisten luonnonvoimien, kuten myrksyn (tuuli, jonka
keskinopeus on vähintään 21 metriä sekunnissa), tulvan, rankkasateen tai salaman aiheuttamista vahingoista
Kalustolle. Kaluston vakuuttamisesta, kts. kohta 4.6 4.5.5 Vastuun suunnitelmista Kaikki Vuokralleantajan laatimat
suunnitelmat edellyttävät suunnitelmien toteuttamiseksi tarvittavien laitteiden vuokraamista Vuokralleantajalta.
Vuokralleantaja ei vastaa suunnitelmista, ellei Vuokralleottaja vuokraa suunnitelman edellyttämää Kalustoa
Vuokralleottajalle.
4.6 VAKUUTUKSET
Kalusto ei ole Vuokralleantajan toimesta vakuutettu. Vakuutussuojaa halutessaan Vuokralleottajan tulee itse
huolehtia Kaluston asianmukaisesta vakuuttamisesta koko vuokra-ajalta, mahdolliset kuljetukset mukaan lukien.
Mikäli Vuokralleantaja suorittaa Kaluston kuljetuksen tai lähetyksen Vuokralleottajan lukuun, Vuokralleantajalla on
oikeus vaatia, että Vuokralleottaja ottaa Kalustolle kuljetusvakuutuksen.
4.7 SOPIMUSRIKKOMUS
Mikäli Vuokralleottaja laiminlyö erääntyneiden vuokrien maksamisen tai muutoin olennaisesti rikkoo sopimuksen
ehtoja, Vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa sopimus ja ottaa Kalusto takaisin haltuunsa Vuokralleottajaa
kuulematta. Samanlainen oikeus Vuokralleantajalla on, jos Vuokralleottajan toiminta tai hänen taloudelliset olonsa
osoittautuvat sellaisiksi, että on painavia syitä olettaa hänen laiminlyövän maksuvelvollisuutensa tai muutoin jättävän
sopimusvelvollisuutensa olennaisilta osin täyttämättä. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan sopimuksen
purkamisesta Vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja vahingon. Vuokralleottajalla ei ole oikeutta pidättyä
maksamasta vuokraa, vaikka se katsoisi, että sillä on jokin saatava Vuokralleantajalta.
4.8 YLIVOIMAINEN ESTE
Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo, konevaurio tai siihen verrattava
häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen
lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota Vuokralleantaja ei voi voittaa, estää kaluston tai sen osan
toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna
Vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei
ole velvollinen korvaamaan Vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa, ja
Vuokralleantajalla on myös oikeus purkaa sopimus.
4.9 VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN
Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa Kalustoa osaksikaan kolmannelle osapuolelle
ilman Vuokralleantajan kirjallista suostumusta.
4.10 SELVITTELYKUSTANNUKSET
Mikäli Vuokralleottaja vaatii Vuokralleantajalta selvästi perusteetta korvauksia sopimuksen perusteella, on
Vuokralleottaja vastuussa aiheettomasta selvitystyöstä Vuokralleantajalle aiheutuneista kustannuksista.
4.11 RIITAISUUDET
Kaikki osapuolten välisistä sopimuksista johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Vuokralleantajan kotipaikan alioikeudessa tai
Vuokralleantajan niin tahtoessa Vuokralleottajan kotipaikan alioikeudessa. Mikäli Vuokralleottaja on kuluttaja, hänellä
on oikeus nostaa kanne oman kotipaikkansa alioikeudessa.

Suomi