Euro Hitsauspalvelu Oy / EHP-Selling Ly.3013029-5 Tel. +35840 0578946 marko.makipaa@hitsauspalvelu.fi

Hyresvillkor

Hyresvillkor

Allmänna villkor för tekniska hyrbilsuthyrningsföretag för leverans och leverans av tjänster
1. PARTERNA OCH OMFATTNINGEN
Dessa villkor gäller för rörliga föremål, såsom byggmaskiner, byggnadsställningar och
skyddskonstruktioner, uthyrning av maskinuthyrningsföretag (nedan kallat "uthyraren") och
(hädanefter kallad "hyrestagaren"), om inte annat avtalats skriftligen mellan parterna. Dessa
villkoren i avtalet ska även gälla i tillämpliga delar för alla erbjudanden som uthyraren erbjuder leasetagaren
design, installation, demontering, underhåll, drift, överföring och andra tjänster (även tillhandahållna mot avgift);
mot eller utan separat avgift), såvida inte annat uttryckligen skriftligt överenskommits mellan parterna. Inte under dessa förhållanden
minska konsumentens rättigheter enligt konsumentskyddslagen.
2. VILLKOR FÖR UTHYRNINGEN
2.1 FÖRETAGET FÖR UTHYRNING
Syftet med hyresavtalet är den utrustning som avtalats mellan uthyraren och leasetagaren (nedan kallad "utrustning") i enlighet med och
med sådana förnödenheter och tillbehör som uthyraren har angett skriftligen vid tidpunkten för leasingavtalet.
Utrustningen inkluderar inte maskinens driftsenergi, smörjmedel, dagligt underhåll, mögelolja eller driftspersonal.
om inte annat skriftligt överenskommits. Hyrestagaren har inte rätt att flytta utrustningen någon annanstans
än avsedd användning. Utrustningen får inte exporteras utan föregående skriftligt medgivande från uthyraren
samtycke. Hyresavtalet gäller för normal engångsanvändning av utrustningen. En bredare användning av detta måste komma överens
separat.
2.2 UTHYRNINGSTID
Hyresperioden börjar från den dag då utrustningen hämtas eller har hämtats från uthyrarens lager enligt överenskommelse.
eller när det kontraktligen skickas till hyrestagaren. Hyresperioden slutar den dag utrustningen
kommer att återlämnas i sin helhet till hyresvärden. Ovanstående hämtnings- och returdatum ingår i hyresperioden.
På grund av den lägsta hyresperiod som uthyraren anger för varje grupp av fordon
hyrestiden kan dock vara längre än vad som beskrivs ovan.
2.3 LEVERANSVILLKOR
Utrustningen överlämnas till hyrestagaren i uthyrarens lager. Om leveransplatsen har avtalats av någon annan
plats, såvida inte annat överenskommits mellan parterna, är hyresgästens ansvar.
2.4 ÅTERVÄNDNING AV UTRUSTNING
Hyrestagaren ska returnera utrustningen till uthyraren omedelbart efter hyrestidens slut, rengjord,
förpackat och annars i samma skick som när det hyrdes. Utrustningen måste returneras i samma
till det lager från vilket uthyrningen skedde.
2.5 INSTALLATION OCH MONTERING AV UTRUSTNING
Hyrestagaren ansvarar själv för installationen och demonteringen av utrustningen, såvida inte annat avtalats skriftligen mellan parterna
gick med på. Installations- och demonteringsarbeten och dess hantering måste utföras av kvalificerad personal. Det gör inte hyresvärden
ansvarar för säkerheten för de strukturer som Hyrestagaren installerar från utrustningen själv eller av en tredje part.
På begäran meddelar uthyraren leasetagaren om de strukturer som ska uppföras på utrustningen
maximala lastmängder.
2.6 ANVÄNDNING AV UTRUSTNING, UNDERHÅLL OCH SERVICE
Hyresgästen måste:
• läs och följ säkerhets- och bruksanvisningarna för utrustningen. Uthyraren tillhandahåller användningen av utrustningen vid behov
vägledning.
• Använd utrustningen försiktigt endast för normal användning och under de förutsättningar som är avsedda för den.
• ta hand om platsinspektioner i enlighet med arbetssäkerhet och andra föreskrifter.
• ta hand om utrustningen ordentligt. Utrustningsunderhåll bör tillhandahållas av kvalificerad personal. Hyresgästen är inte tillåten
reparera eller reparera utrustningen av en tredje part och gör inga ändringar i den utan uthyrarens samtycke
skriftligt medgivande.
• rengör utrustningen efter användning.
• övervaka möjliga påfrestningar som orsakas av utrustningen av vind-, snö- och vattenbelastningar och vidta omedelbara åtgärder
nödvändiga åtgärder på egen bekostnad. Olika typer som överenskommits under hyran
uthyrningslokalernas temperaturer är vägledande och påverkas av yttre väderförhållanden. Hyresgästen bestämmer värmen
nödvändig. Om ytterligare värme på grund av naturliga förhållanden krävs är Hyresgästen ansvarig. Hyresgästen
de skyldigheter som beskrivs ovan gäller under hyresperioden, inklusive installation och demontering, och oavsett
om uthyrarens tjänster används.
2.7. Förbud mot asbestarbete
Lagstiftningen specificerar användning, rengöring och användning av arbetsutrustning för asbestarbete
säkerställa driftstillstånd. Därför får utrustningen inte användas för asbestarbete utan användning och in i den
relaterade ärenden har avtalats separat skriftligen med uthyraren.
3. VILLKOR FÖR LEVERANS AV TJÄNSTER
3.1 ALLMÄNT
Utöver utrustningen kan uthyraren förse leasetagaren med design, installation eller annat
ytterligare tjänster till uthyrningen. Följande villkor gäller för sådana tjänster.
3.2 PARTERNAS SKYLDIGHETER
Såvida inte parterna har kommit överens om annat, delas skyldigheterna upp på följande sätt: Hyresgästen ansvarar för
endast för tillhandahållande av tjänster som har avtalats separat skriftligen mellan parterna. Hyresgäst
motsvarar alla arbeten som krävs
• ansöka om officiella tillstånd, oavsett vem som är ansvarig för att utföra arbetet • tillämpligt
beteckning eller förvärv av sociala anläggningar i enlighet med
• leverera el till installationsplatsen
• ordna belysning
• avgränsning av arbetsområden under installationsarbetet, och
• annat sådant som rör installation, design, drift och demontering av utrustningen
åtgärder som inte specifikt har överenskommits att vara uthyrarens uppgift eller ansvar. Hyresgästen måste ta hand
åtgärder som de ansvarar för i god tid så att de kan genomföras i enlighet med uthyrarens avtal
transport, lyft, installationsarbete, förvaring etc. kan utföras enligt det överenskomna schemat utan hinder. Någon annanstans
I detta fall har uthyraren rätt att debitera hyresgästen utöver priset enligt hans erbjudande
för ytterligare arbete enligt uthyrarens giltiga prisavgift för arbetskraftsavgift.
3.3 GRANSKNINGAR
Om uthyraren levererar utrustningen till den installerade leasetagaren, den överenskomna installationen och demonteringen
Följande gemensamma inspektioner utförs i samband med detta: Den första inspektionen utförs på installationsplatsen före arbetet
startande. Överlämningsinspektionen kommer att hållas efter installationen är klar. En returinspektion hålls före strukturerna
demontering. Den slutliga inspektionen kommer att hållas när utrustningen har återlämnats till uthyraren.
3.4 ÖVERFÖRING AV HANTERING OCH ANSVAR
I den mån uthyraren och leasetagaren har kommit överens om att hyra den installerade utrustningen, leasingavtalet
objekten i fråga övergår till hyresgästens kontroll och ansvar i den utsträckning och i den ordning i vilken
Installationsarbetet som utförs av hyresvärden har identifierats i en inspektion som utförs i varje steg av arbetet
Avancerad. Hyrestagaren är ansvarig för skada eller förlust av utrustningen så länge utrustningen är på något sätt
på installationsplatsen. Hyrestagaren ska dock inte hållas ansvarig för skador på utrustningen som visats ha inträffat
Från hyresvärdens eget fel. Om Hyrestagaren inte har beställt utrustningen installerad, ska ledningen och
ansvaret för hyresobjektet överförs i enlighet med avsnitt 2.3.
4. VILLKOR GEMENSAMT GÄLLER FÖR UTHYRNING OCH TJÄNSTER
4.1 UTHYRNINGSBELOPP OCH TJÄNSTERPRIS
Hyresgästen är skyldig att betala hyran för hela hyrestiden som anges i avsnitt 2.2 ovan. För övrigt
Hyrestagaren är skyldig att betala för ytterligare skift som avses i avsnitt 2.2 ovan
ytterligare kompensation. Om inte annat avtalats mellan uthyraren och leasetagaren, hyran och i avsnitt 3 ovan.
priset på de tjänster som avses bestäms enligt uthyrarens prislista.
4.2 LÄRARINSTRUKTIONER
Hyrestagaren är skyldig att följa alla strukturella säkerhetsbestämmelser som utfärdats av uthyraren
andra instruktioner. Hyrestagaren får inte ändra eller flytta de uppförda strukturerna utan uthyrarens uttryck
skriftligt medgivande. Leasegivaren ska inte hållas ansvarig för skador till följd av ändringar av strukturerna eller
flyttas eller laddas felaktigt.
4.3 KLAGOR
Vid mottagandet av utrustningen är hyrestagaren skyldig att inspektera utrustningens kvantitet, kvalitet och skick. Försedd
Utrustningen ger upphov till kommentarer, Hyrestagaren måste meddela uthyraren utan dröjsmål.
Eventuell hyreskredit beräknas från det att hyresvärden får meddelandet. Tycka om
Uthyraren har åtagit sig att leverera den installerade utrustningen, uthyraren levererar den inspekterad och
i fungerande skick. Eventuella kommentarer om de levererade artiklarna eller utförandet av arbetet måste göras av Hyrestagaren
Till hyresvärden utan dröjsmål och, om en granskning görs mellan parterna, i samband med granskningen.
4.4 UTLÄSARENS ANSVAR
Hyresgästen är skyldig att ersätta den som förstördes, förlorades eller på annat sätt inte återlämnades under hyrestiden.
Aktien till dess nya anskaffningsvärde. Hyrestagaren är också skyldig att ersätta uthyraren för utrustningen
skador orsakade av oaktsam eller felaktig hantering och otillräckligt underhåll under hyresperioden, och
kostar. Om hyrestagaren inte returnerar utrustningen till uthyraren rengjord och i gott skick
som det var när uthyraren gjorde det tillgängligt för hyrestagaren, har uthyraren rätt att debitera
Från rengöringskostnaderna för leasingutrustningen (inklusive förbrukningsvaror och förbrukningsvaror)
materialkostnader). Kostnaderna för reparationer på grund av normalt slitage på utrustningen bärs dock av
Hyresvärd. Hyrestagaren är ensam ansvarig för eventuella skador och kostnader som kan uppstå för honom eller henne
till en tredje part, hyresgästen själv eller en tredje part från att utföra användningen av utrustning,
installation eller plats, och uthyraren är inte ansvarig för dem. Om hyrestagaren inte kan träffas
Hyrestagaren är ansvarig för eventuella skador som uthyraren orsakat till följd av detta, och
Uthyraren har då rätt att fakturera leasetagaren för alla kostnader som uthyraren har haft
direkta och indirekta skador.
4.5 BEGRÄNSNING AV LÄRARENS ANSVAR
4.5.1. Hyresvärdens ansvar för direkta skador
Uthyraren är endast ansvarig för direkta skador som hyresgästen ådrar sig
Under hyresvärdens ansvar
• Försenad eller ej levererad utrustning
• konstruktions- eller installationsfel
• I händelse av att utrustningen går sönder måste Hyresgästen bevisa omedelbar skada och skada.
4.5.2. Hyresvärdens ansvar för följdskador och ändamål
Uthyraren är inte ansvarig för eventuella följdskador som hyresgästen har orsakat, t.ex.
skador eller avtalsenliga påföljder eller skador på annan egendom. Det gör inte hyresvärden
ansvarar för om utrustningen är lämplig för hyresgästens avsedda användning.
4.5.3. Kvantitativ begränsning av hyresgästens ansvar
Uthyrarens ansvar är begränsat till ett maximalt belopp som motsvarar det överenskomna leasingavtalet och / eller tjänsten
pris. Ovanstående begränsar dock inte ansvaret om skadan orsakats avsiktligt eller grovt
observerbar oaktsamhet.
4.5.4. Skador orsakade av naturliga krafter
Hyresgästen bör så långt det är möjligt se till att exceptionella naturkrafter inte uppstår
skada på utrustningen Uthyraren är inte ansvarig för skador orsakade av exceptionella naturkrafter, såsom en storm (vind)
genomsnittlig hastighet på minst 21 meter per sekund), skador orsakade av översvämningar, kraftigt regn eller blixtnedslag
För utrustning. För försäkring av utrustning, se avsnitt 4.6 4.5.5 Ansvarsplaner Alla utarbetade av uthyraren
planerna kräver hyra av den utrustning som behövs för att genomföra planerna från uthyraren.
Uthyraren ansvarar inte för planerna såvida inte Hyrestagaren hyr ut den utrustning som krävs enligt planen.
Till hyresgästen.
4.6 FÖRSÄKRING
Utrustningen är inte försäkrad av uthyraren. Om hyrestagaren önskar försäkringsskydd är han själv
se till att utrustningen är ordentligt försäkrad under hela hyresperioden, inklusive eventuell transport.
Om uthyraren utför transport eller leverans av utrustningen på uppdrag av hyrestagaren, har uthyraren det
rätten att kräva att hyrestagaren tecknar transportförsäkring för utrustningen.
4.7 AVTALSBRUT
Om Hyrestagaren inte betalar de förfallna hyrorna eller på annat sätt väsentligt bryter mot avtalet
villkor har uthyraren rätt att omedelbart säga upp avtalet och ta tillbaka utrustningen från hyrestagaren.
utan att höra. Uthyraren har en liknande rättighet om hyresgästens handlingar eller hans ekonomiska ställning
det finns allvarliga skäl för att tro att han är i fallissemang eller på annat sätt inte betalar.
i princip inte uppfyller sina avtalsenliga skyldigheter. Hyresgästen är skyldig att ersätta kontraktet
kostnader och skador som hyresvärden har uppstått vid rivningen. Hyresgästen har ingen rätt att hålla tillbaka
från att betala hyra, även om den anser att den har något som kan erhållas från hyresvärden.
4.8 FORCE MAJEURE
Hyresvärden är inte skyldig att fullgöra avtalet om en naturlig vätska, brand, skada på maskinen eller liknande
störningar, strejk, lockout, krig, mobilisering, export- eller importförbud, brist på transportmedel,
upphörande, trafikstörning eller annat hinder som uthyraren inte kan övervinna förhindrar utrustningen eller en del av den
leverans. Även när kontraktets genomförande skulle kräva offer som är orimliga i jämförelse
Till förmån för hyrestagaren är uthyraren inte skyldig att fullgöra avtalet. Det gör inte hyresvärden
är inte skyldig att kompensera hyrestagaren för den skada som orsakats av att kontraktet inte fullgörs, och
Hyresvärden har också rätt att säga upp avtalet.
4.9 ÖVERFÖRING AV UTREDNINGEN
Hyrestagaren har inte rätt att överföra leasingavtalet eller delvis överföra utrustningen till tredje part.
utan skriftligt medgivande från hyresvärden.
4.10 RENGÖRINGSKOSTNADER
Om hyrestagaren tydligt kräver ersättning från uthyraren på grundval av avtalet,
Hyrestagaren ansvarar för kostnaderna för uthyraren för felaktig utredning.
4.11 TVISTER
Alla tvister som uppstår till följd av avtalen mellan parterna ska avgöras i underrätten i hyresvärdens hemvist eller
Om uthyraren så önskar, i underrätten i hyresgästens hemvist. Om hyrestagaren är en konsument har han det
har rätt att väcka talan vid underrätten i dess hemvist.

svenska